SVSV AUDIO
SABAD VICHAAR

Email : webmaster@sabadvartara.org

Site Meter

Use 'Page Down' and 'Page Up' keys to view all listings.
Alternatively click on any of the links in the "Multimedia Shortcut Menu" below.

Click on any of the logos above to return to the SabadVartara Home Page.Live Video of Question and Answer Session
at "Akash Radio" ( UK ) on 14th Aug 2005
Click on this link http://www.sviuk.org/akash/play.html

Multimedia Shortcut Menu
SabadVartara Abhiaas Loop Recording
Abhiaas Loop Recording
SabadVartara Literature
All
SabadVartara Movies
All
SabadVartara Audio Recordings
( by number )
0001-0100 0101-0200 0201-0300 0301-0400 0401-0500
0501-0600 0601-0700 0701-0800 0801-0900 0901-1000
1001-1100 1101-1200 1201-1300 1301-1400 1401-1500
1501-1600 1601-1700      
SabadVartara Audio Recordings
( by year )
2008 2007 2006 2005 2004
2003 2002 2001 2000 1999
1998 1997 1996 1995 1994
1993 1992 1991 1990 1989
SabadVartara SabadVichaar Recordings
All
SabadVartara Ghostee Recordings
All
Any "defects" will be solicited by email. Please use the 'email link' above.


SabadVartara Movies
Play Download Master No Theme Location Date

SabadVartara SVSV DVD Recordings
Play Download Master SVSV No Theme Location Date
SVSV001 ivSw - sbd ivcwr- pNnw 1239 - sbd sUcI - ieik AwiK AwKih sbdu BwKih ArD aurD idnu rwiq ] AnnArbor Michigan 26th June 2010
SVSV002 ivSw - sbd ivcwr - pNnw 305-306 - sbd sUcI - gur siqgur kw jo isKu Akwey su Blky auiT hir nwmu iDAwvY ] AnnArbor Michigan 27th June 2010
SVSV003 ivSw - sbd ivcwr - pNnw 450 - sbd sUcI - jy bwhrhu Buil cuik boldy BI Kry hir Bwxy ] bwhir sUiq sgl isau maulw ] AnnArbor Michigan 28th June 2010
SVSV004 ivSw - sbd ivcwr - pNnw 279 - sbd sUcI - sMq kI inMdw nwnkw bhuir bhuir Avqwr ] jau sB mih eyk Kudwie khq hau qau ikau murgI mwrY AnnArbor Michigan 28th June 2010
SVSV005 ivSw - sbd ivcwr - pNnw 474 - sbd sUcI - ijau swihb nwil n hwrIAY qyvyhw pwsw FwlIAY ] ikCu lwhy aupir GwlIAY ] Detroit Michigan 31st July 2010
SVSV006 ivSw - sbd ivcwr - pNnw 1140 - sbd sUcI - sbd Aqy nwm kI hY ] AsI jpxw kI hY ] Washington DC 24th Jily 2010
SVSV007 ivSw - sbd ivcwr - pNnw 448-449- sbd sUcI - C`kw 1, CMq 1, CMq 2 hir AMimRq iBMny loiexw mnu pRyim rqMnw rwm rwjy ] Detroit Michigan 31st July 2010
SVSV008 ivSw - sbd ivcwr - pNnw 449 - sbd sUcI - C`kw 1, CMq 2, CMq 3 hir pRym bwxI mnu mwirAw AxIAwly AxIAw rwm rwjy ] hm mUrK mugD srxwgqI imlu goivMd rMgw rwm rwjy ] Detroit Michigan 1st August 2010
SVSV009 ivSw - sbd ivcwr - pNnw 449 - sbd sUcI - C`kw 1, CMq 3, CMq 4, C`kw 2, CMq 1 hm mUrK mugD srxwgqI imlu goivMd rMgw rwm rwjy ] dIn dieAwl suix bynqI hir pRB hir rwieAw rwm rwjy ] Detroit Michigan 1st August 2010
SVSV010 ivSw - sbd ivcwr - pNnw 449 - sbd sUcI - C`kw 2, CMq 1, CMq 2, CMq 3, CMq 4 gurmuiK FUMiF FUFyidAw hir sjxu lDw rwm rwjy ] pMQu dswvw inq KVI muMD jobin bwlI rwm rwjy ] Detroit Michigan 1st August 2010
SVSV011 ivSw - sbd ivcwr - pNnw 449 - sbd sUcI - C`kw 2, CMq 4 gur AMimRq iBMnI dyhurI AMimRqu burky rwm rwjy ] Detroit Michigan 2nd August 2010
SVSV012 ivSw - sbd ivcwr - pNnw 449 - sbd sUcI - C`kw 2, C`kw 3, CMq 1, CMq 2, CMq 3, CMq 4 gur AMimRq iBMnI dyhurI AMimRqu burky rwm rwjy ] Detroit Michigan 2nd August 2010
SVSV013 ivSw - sbd ivcwr - pNnw 450- sbd sUcI - C`kw 3, CMq 4, C`kw 4, CMq 1, CMq 2, CMq 3, CMq 4 ijn msqik Duir hir iliKAw iqnw siqguru imilAw rwm rwjy ] Detroit Michigan 6th August 2010
SVSV014 ivSw - sbd ivcwr- pNnw 450-451 - C`kw 5, CMq 1, CMq 2, CMq 3, CMq 4 ijn AMqir hir hir pRIiq hY qy jn suGV isAwxy rwm rwjy ] ijQY jwie bhY myrw siqgurU so Qwnu suhwvw rwm rwjy ] AnnArbor Michigan 6th August 2010
SVSV015 ivSw - sbd ivcwr- pNnw 451- sbd sUcI -C`kw 6, CMq 1, CMq 2, CMq 3, CMq 4 ijn@w ByitAw myrw pUrw siqgurU iqn hir nwmu idRVwvY rwm rwjy ] ijnI gurmuiK nwmu iDAwieAw iqnw iPir ibGnu n hoeI rwm rwjy ] ijn@w AMqir gurmuiK pRIiq hY iqn@ hir rKxhwrw rwm rwjy ] hir jugu jugu Bgq aupwieAw pYj rKdw AwieAw rwm rwjy ] Detroit Michigan 6th August 2010
SVSV016 ivSw - sbd ivcwr- pNnw 989 - sbd sUcI - bwbw mY krmhIx kUiVAwr ] nwmu n pwieAw qyrw AMDw Brim BUlw mnu murw ] AnnArbor Michigan 9th October 2010
SVSV017 ivSw - sbd ivcwr - pNnw 989 - sbd sUcI - bwbw mY krmhIx kUiVAwr ] nwmu n pwieAw qyrw AMDw Brim BUlw mnu murw ] AnnArbor Michigan 9th October2010
SVSV018 ivSw - sbd ivcwr - pNnw 821 - sbd sUcI - gur kw sbdu jip Bey inhwl ] (gauVI suKmnI) AnnArbor Michigan 10th October2010
SVSV019 ivSw -sbd ivcwr- pNnw 1328 - sbd sUcI - bwbw min swcw muiK swcw khIAY qrIAY swcw hOeI ] AnnArbor Michigan 10th October2010
SVSV020 ivSw - sbd ivcwr - pNnw - sbd sUcI - siqgur sbid aujwro dIpw ] Detroit Michigan 11th October2010
SVSV021 ivSw - sbd ivcwr- pNnw 117 - sbd sUcI - auqpiq prlau sbdy hovY ] sbid hI iPir Epiq hovY ] Detroit Michigan 11th October2010
SVSV022 ivSw - sbd ivcwr - pNnw 3 - sbd sUcI - pMc prvwx pMc prDwn ] (jpu) Detroit Michigan 15th October2010
SVSV023 ivSw - sbd ivcwr- pNnw 336 - sbd sUcI - hmrw Dnu mwDau goibMdu DorxIDru iehY swr Dnu khIAY ] Detroit Michigan 15th October2010
SVSV024 ivSw - hyq rog kw sgl sMswrw ] - pNnw 1180 - sbd sUcI - jo jo dIsY so so rogI ] rog rihq myrw siqguru jogI ] Detroit Michigan 30th October2010
SVSV025 ivSw - hyq rog kw sgl sMswrw - pNnw 383 - sbd sUcI - kwitAw rogu mhw suKu pwieAw hir AMimRqu muiK nwmu dIAw ] Detroit Michigan 30th October2010
SVSV026 ivSw - hyq rog kw sgl sMswrw ] - pNnw 993 - sbd sUcI - hyq ky bMDn qoiV n swkih qw jmu kry KuAwrI jIau ] Detroit Detroit Michigan 6th November2010
SVSV027 ivSw - hyq rog kw sgl sMswrw - pNnw 182 - sbd sUcI - mnu soieAw mwieAw ibsmwid ] Detroit Detroit Michigan 6th November2010
SVSV028 ivSw - hyq rog kw sgl sMswrw - pNnw 380 - sbd sUcI - koaU jwgY hir jnu ] Detroit Detroit Michigan 7th November2010
SVSV029 ivSw - hyq rog kw sgl sMswrw - pNnw 906 - sbd sUcI - kink kwmnI isau hyqu vDwieih kI nwmu ivswrih Brim gieAw ] Detroit Detroit Michigan 7th November2010
SVSV030 ivSw - hyq rog kw sgl sMswrw - pNnw 810 - sbd sUcI - hir hir hir hir hir hry hir hir hir hyq ] Detroit Detroit Michigan 13th November2010
SVSV031 ivSw - hyq rog kw sgl sMswrw - pNnw 612 - sbd sUcI - dyKhu Acrju BieAw ] ijh Twkur kau sunq AgwiD boiD so irdY guir dieAw ] Detroit Detroit Michigan 13th November2010
SVSV032 ivSw - sbd ivcwr - pNnw 1072 - sbd sUcI - Dn khY qU vsu mY nwly ] Detroit Detroit Michigan 14th November2010
SVSV033 ivSw - hir siqgur kI iek swKI - pNnw 163 - sbd sUcI - pMifqu swsq isimRiq piVAw ] jogI gorKu gorKu kirAw ] mY mUrK hir hir jpu piVAw ] Detroit Detroit Michigan 14th November2010
SVSV034 ivSw - hyq rog kw sgl sMswrw - pNnw 300 - sbd sUcI - siqguru purKu dieAwlu hY ijs no smqu sBu koie ] Detroit Detroit Michigan 20th November2010
SVSV035 ivSw - hyq rog kw sgl sMswrw - pNnw 302 - sbd sUcI - suix swjn pRym sMdysrw AKI qwr lgMin ] guir quTY sjxu myilAw jn nwnk suiK svsvMin ] Detroit Detroit Michigan 20th November2010
SVSV036 ivSw - hyq rog kw sgl sMswrw - pNnw 302 - sbd sUcI - siqguru DrqI Drm hY iqsu ivic jyhw ko bIjy qyhw Plu pwie ] Detroit Detroit Michigan 21st November2010
SVSV037 ivSw - hyq rog kw sgl sMswrw - pNnw 303 - sbd sUcI - siqgur ivic vifAweI jo Anidnu hir hir nwmu iDAwvY ] Detroit Detroit Michigan 21st November2010
SVSV038 ivSw - sicAwr isK bYTy siqgur pwis - pNnw 305 - sbd sUcI - siqgur kI syvw inrmlI inrml jnu hoie su syvw Gwly ] Detroit Detroit Michigan 27th November2010
SVSV039 ivSw - sicAwr isK bYTy siqgur pwis - pNnw 762 - sbd sUcI - mMdr imtI sMdVy pQr kIqy rwis jIau ] hau eynI tolI BulIAsu iqsu kMq n bYTI pwis jIau ] Detroit Detroit Michigan 27th November2010
SVSV040 ivSw - gauVI kI vwr mhlw 4 - pNnw 305 - sbd sUcI - siqgur kI syvw inrmlI inrml jnu hoie su syvw Gwly ] Detroit Detroit Michigan 28th November2010
SVSV041 ivSw - gauVI kI vwr mhlw 4 - pNnw 305 - sbd sUcI - jo swis igrwis iDAwey myrw hir hir so gurisKu gurU min BwvY ] Detroit Detroit Michigan 28th November2010
SVSV042 ivSw - gauVI kI vwr mhlw 4 - pNnw 307 - sbd sUcI - AMqir hir gurU iDAwiedw vfI vifAweI ] quis idqI pUrY siqgurU GtY nwhI ieku iqlu iksY dI GtweI ] Detroit Detroit Michigan 4th December 2010
SVSV043 ivSw - gauVI kI vwr mhlw 4 - pNnw 308 - sbd sUcI - ijsu AMdir qwiq prweI hovY iqs kw kdy n hovI Blw ] Detroit Detroit Michigan 4th December 2010
SVSV044 ivSw - gauVI kI vwr mhlw 4 - pNnw 309 - sbd sUcI - jo inMdw kry siqgur pUry kI su AauKw jg mih hoieAw ] Detroit Detroit Michigan 5th December 2010
SVSV045 ivSw - gauVI kI vwr mhlw 4 - pNnw 310 - sbd sUcI - kir ikrpw siqguru myilEnu muiK gurmuiK nwmu iDAwiesI ] Detroit Detroit Michigan 5th December 2010
SVSV046 ivSw - gauVI kI vwr mhlw 4 - pNnw 311 - sbd sUcI - gauVI rwig sulKxI jy KsmY iciq kryie ] BwxY clY siqgurU kY AYsw sIgwru kryie ] Detroit Detroit Michigan 11th December 2010
SVSV047 ivSw - gauVI kI vwr mhlw 4- pNnw 312 - sbd sUcI - swkq jwie invih gur AwgY min Koty kUiV kUiVAwry ] jw guru khY auThu myry BweI bih jwih Gusir bgulwry ] Detroit Detroit Michigan 11th December 2010
SVSV048 ivSw - gauVI kI vwr mhlw 4 - pNnw 312 - sbd sUcI - ikAw svsvxw ikAw jwgxw gurmuiK qy prvwxu ] ijnw swis igrwis n ivsrY sy pUry purK prDwn ] Detroit Detroit Michigan 12th December 2010
SVSV049 ivSw - gauVI kI vwr mhlw 4 - pNnw 313 - sbd sUcI - mY mnu qnu Koij KojyidAw so pRBu lDw loiV ] ivstu gurU mY pwieAw ijin hir pRBu idqw joiV ] Detroit Detroit Michigan 12th December 2010
SVSV050 ivSw - gauVI kI vwr mhlw 4 - pNnw 314 - sbd sUcI - ijin guru goipAw Awpxw iqsu Taur n Twau ] hlqu plqu dovY gey drgh nwhI Qwau ] Detroit Detroit Michigan 18th December 2010
SVSV051 ivSw - gauVI kI vwr mhlw 4 - pNnw 316 - sbd sUcI - Bgq jnW kw rwKw hir Awip hY ikAw pwpI krIAY ] Detroit Detroit Michigan 18th December 2010
SVSV052 ivSw - gauVI kI vwr mhlw 5 - pNnw 318 - sbd sUcI - hir hir nwmu jo jnu jpY so AwieAw prvwxu ] Detroit Detroit Michigan 19th December 2010
SVSV053 ivSw - gauVI kI vwr mhlw 5 - pNnw 318 - sbd sUcI - ifTVo hB Twie aUx n kweI jwie ] Detroit Detroit Michigan 19th December 2010
SVSV054 ivSw - gauVI kI vwr mhlw 4 - pNnw 319 - sbd sUcI - ijnw swis igrwis n ivsrY hir nwmW min mMqu ] Detroit Detroit Michigan 8th January 2011
SVSV055 ivSw - gauVI kI vwr mhlw 4 - pNnw 320 - sbd sUcI - kwmu n krhI Awpxw iPrih Avqw loie ] Detroit Detroit Michigan 8th January 2011
SVSV056 ivSw - gauVI kI vwr mhlw 4 - pNnw 321 - sbd sUcI -vq lgI scy nwm kI jo bIjy so Kwie ] Detroit Detroit Michigan 9th January 2011
SVSV057 ivSw - gauVI kI vwr mhlw 4 - pNnw 322 - sbd sUcI - jMmxu mrxu n iqn@ kau jo hir liV lwgy ] Detroit Detroit Michigan 9th January 2011
SVSV058 ivSw - gauVI kI vwr mhlw 4 - pNnw 322 - sbd sUcI - BorI Brmu v\wie iprI muhbiq ihku qU ] Detroit Detroit Michigan 15th January 2011
SVSV059 ivSw - nwmu dw suxnw - pNnw 2 - sbd sUcI - suixAY isD pIr suir nwQ ] Detroit Detroit Michigan 15th January 2011
SVSV060 ivSw - nwmu dw suxnw - pNnw 1240 - sbd sUcI - nwie suixAY mnu rhsIAY nwmy sWiq AweI ] Detroit Detroit Michigan 16th January 2011
SVSV061 ivSw - nwmu dw suxnw - pNnw 1241 - sbd sUcI - nwie mMinAY kulu auDrY sBu kutMbu sbwieAw ] Detroit Detroit Michigan 16th January 2011
SVSV062 ivSw - nwmu dw suxnw - pNnw 922 - sbd sUcI - dUK rog sMqwp auqry suxI scI bwxI ] Detroit Detroit Michigan 22nd January 2011
SVSV063 ivSw - nwmu dw suxnw - pNnw 665 - sbd sUcI - gurbwxI suix mYlu gvwey ] Detroit Detroit Michigan 22nd January 2011
SVSV064 ivSw - nwmu dw suxnw - pNnw 1219 - sbd sUcI - AwieE sunn pVn kau bwxI ] Detroit Detroit Michigan 23rd January 2011
SVSV065 ivSw - nwmu dw suxnw - pNnw 982 - sbd sUcI - bwxI gurU gurU hY bwxI ivic bwxI AMimRqu swry ] guru bwxI khY syvku jnu mwnY prqiK gurU insqwry ] Detroit Detroit Michigan 23rd January 2011
SVSV066 ivSw - nwmu dw suxnw - pNnw 545 - sbd sUcI - suix vfBwgIAw hir AMimRq bwxI rwm ] Detroit Detroit Michigan 29th January 2011
SVSV067 ivSw - nwmu dw suxnw - pNnw 405 - sbd sUcI - suix suix nwmu qumwrw pRIqm pRBu pyKn kw cwau ] Detroit Detroit Michigan 29th January 2011
SVSV068 ivSw - nwmu dw suxnw - pNnw 17 - sbd sUcI - ipru rIswlU qw imlY jw gur kw sbdu suxI ] Detroit Detroit Michigan 30th January 2011
SVSV069 ivSw - nwmu dw suxnw - pNnw 1154 - sbd sUcI - iqin krqY ieku clqu aupwieAw ] Anhd bwxI sbid suxwieAw ] Detroit Detroit Michigan 30th January 2011
SVSV070 ivSw - nwmu dw suxnw - pNnw 1193 - sbd sUcI - scu pUrY guir aupdyisAw nwnku suxwvY ] (bsMq kI vwr) Detroit Detroit Michigan 05th February 2011
SVSV071 ivSw - nwmu dw suxnw - pNnw 305 - sbd sUcI - ijs no dieAwlu hovY myrw suAwmI iqsu gurisK gurU aupdysu sux Detroit Detroit Michigan 05th February 2011
SVSV072 ivSw - nwmu dw suxnw - pNnw 2 - sbd sUcI - swcw swihbu swcu nwie BwiKAw Bwau Apwru ] Detroit Detroit Michigan 06th February 2011
SVSV073 ivSw - nwmu dw suxnw - pNnw 350 - sbd sUcI - gurmuiK suxxw swcw nwau ] Detroit Detroit Michigan 06th February 2011
SVSV074 ivSw - nwmu dw suxnw - pNnw 802 - sbd sUcI - gwvqy auDrih suxqy auDrih ibnsih pwp Gnyry ] Detroit Detroit Michigan 12th February 2011
SVSV075 ivSw - nwmu dw suxnw - pNnw 1315 - sbd sUcI - jo gwvih suxih qyrw jsu suAwmI iqn kwty pwp ktonw ] Detroit Detroit Michigan 12th February 2011
SVSV076 ivSw - nwmu dw suxnw - pNnw 314 - sbd sUcI - ieh cwl inrwlI gurmuKI gur dIiKAw suix mnu iBMny ] Detroit Detroit Michigan 13th February 2011
SVSV077 ivSw - nwmu dw suxnw - pNnw 814 - sbd sUcI - suix suix jIvY dwsu qum@ bwxI jn AwKI Detroit Detroit Michigan 13th February 2011
SVSV078 ivSw - nwmu dw suxnw - pNnw 920 - sbd sUcI - Awvhu isK siqgurU ky ipAwirho gwvhu scI bwxI ] Detroit Detroit Michigan 26th February 2011
SVSV079 ivSw - nwmu dw suxnw - pNnw 627 - sbd sUcI - Dur kI bwxI AweI ] iqin sglI icMq imtweI ] Detroit Detroit Michigan 26th February 2011
SVSV080 ivSw - nwmu dw suxnw - pNnw 656 - sbd sUcI - nwid smwielo ry siqguru Byitly dyvw ] Detroit Detroit Michigan 27th February 2011
SVSV081 ivSw - nwmu dw suxnw - pNnw 754 - sbd sUcI - vwhu vwhu pUry gur kI bwxI ] pUry gur qy aupjI swic smwxI ] Detroit Detroit Michigan 27th February 2011
SVSV082 ivSw - shj guPw mih Awsxu bwiDAw - pNnw 922 - sbd sUcI - ey sRvxhu myirho swcY sunxY no pTwey ] Detroit Detroit Michigan 05th March 2011
SVSV083 ivSw - shj guPw mih Awsxu bwiDAw - pNnw 370 - sbd sUcI - shj guPw mih Awsxu bwiDAw ] Detroit Detroit Michigan 05th March 2011
SVSV084 ivSw - shj guPw mih Awsxu bwiDAw - pNnw 938 - sbd sUcI - isD sBw kir Awsix bYTy sMq sBw jYkwro ] Detroit Detroit Michigan 06th March 2011
SVSV085 ivSw - shj guPw mih Awsxu bwiDAw - pNnw 463 - sbd sUcI - duXI kudriq swjIAY kir Awsxu ifTo cwau ] Detroit Detroit Michigan 06th March 2011
SVSV086 ivSw - shj guPw mih Awsxu bwiDAw - pNnw 959 - sbd sUcI - kwhy mn qU folqw hir mnsw pUrxhwru Detroit Detroit Michigan 12th March 2011
SVSV087 ivSw - shj guPw mih Awsxu bwiDAw - pNnw 794 - sbd sUcI - hMsu clsI fuMmxw Aih qnu FyrI QIsI ] Detroit Detroit Michigan 12th March 2011
SVSV088 ivSw - shj guPw mih Awsxu bwiDAw - pNnw 598 - sbd sUcI - mn ry iQru rhu mqu kq jwhI jIau ] Detroit Detroit Michigan 13th March 2011
SVSV089 ivSw - shj guPw mih Awsxu bwiDAw - pNnw 318 - sbd sUcI - Blky auiT prwhuxw myrY Gir Awvau ] Detroit Detroit Michigan 13th March 2011
SVSV090 ivSw - shj guPw mih Awsxu bwiDAw - pNnw 1250 - sbd sUcI - ikau rhIAY iQru jig ko kFhu aupwieAw ] Detroit Detroit Michigan 19th March 2011
SVSV091 ivSw - shj guPw mih Awsxu bwiDAw - pNnw 447 - sbd sUcI - ikau rhIAY iQru jig ko kFhu aupwieAw ] Detroit Detroit Michigan 19th March 2011
SVSV092 ivSw - shj guPw mih Awsxu bwiDAw - pNnw 1030 - sbd sUcI - ikau rhIAY iQru jig ko kFhu aupwieAw ] Detroit Detroit Michigan 20th March 2011
SVSV093 ivSw - shj guPw mih Awsxu bwiDAw - pNnw 149 - sbd sUcI - ikau rhIAY iQru jig ko kFhu aupwieAw ] Detroit Detroit Michigan 20th March 2011
SVSV094 ivSw - shj guPw mih Awsxu bwiDAw - pNnw 754 - sbd sUcI - vwhu vwhu pUry gur kI bwxI ] Detroit Detroit Michigan 26th March 2011
SVSV095 ivSw - shj guPw mih Awsxu bwiDAw - pNnw 754 - sbd sUcI - vwhu vwhu pUry gur kI bwxI ] Detroit Detroit Michigan 26th March 2011
SVSV096 ivSw - shj guPw mih Awsxu bwiDAw - pNnw 522 - sbd sUcI - so siqguru vwhu vwhu ijin hir isau joiVAw ] Detroit Detroit Michigan 27th March 2011
SVSV097 ivSw - shj guPw mih Awsxu bwiDAw - pNnw 514 - sbd sUcI -vwhu vwhu Awip AKwiedw gur sbdI scu soie] Detroit Detroit Michigan 27th March 2011
SVSV098 ivSw - shj guPw mih Awsxu bwiDAw - pNnw 515 - sbd sUcI - vwhu vwhu sy jn sdw krih ijn@ kau Awpy dyie buJwie] Detroit Detroit Michigan 02nd April 2011
SVSV099 ivSw - shj guPw mih Awsxu bwiDAw - pNnw 684 - sbd sUcI - kwhy ry bn Kojn jweI ] srb invwsI sdw Alypw qohI sMig smweI ] Detroit Detroit Michigan 02nd April 2011
SVSV100 ivSw - shj guPw mih Awsxu bwiDAw - pNnw 621 - sbd sUcI - ihrdY nwmu vswiehu ] Gir bYTy gurU iDAwiehu ] Detroit Detroit Michigan 03rd April 2011
SVSV101 ivSw - shj guPw mih Awsxu bwiDAw - pNnw 728 - sbd sUcI -BWfw Doie bYis DUpu dyvhu qau dUDY kau jwvhu ] Detroit Detroit Michigan 03rd April 2011
SVSV102 ivSw - shj guPw mih Awsxu bwiDAw - pNnw 510 - sbd sUcI - gur sbdI hir min vsY hir shjy jwqw ] Detroit Detroit Michigan 09th April 2011
SVSV103 ivSw - shj guPw mih Awsxu bwiDAw - pNnw 982 - sbd sUcI - bnu bnu FUiF FUiF iPir QwkI guir pUrY Gir insqwry ] Detroit Detroit Michigan 09th April 2011
SVSV104 ivSw - shj guPw mih Awsxu bwiDAw - pNnw 739 - sbd sUcI - shj kQw pRB kI Aiq mITI ] ivrlY kwhU nyqRhu fITI ] Detroit Detroit Michigan 10th April 2011
SVSV105 ivSw - shj guPw mih Awsxu bwiDAw - pNnw 209 - sbd sUcI -  shij smwieE dyv ] mo kau siqgur Bey dieAwl dyv] Detroit Detroit Michigan 10th April 2011
SVSV106 ivSw - shj guPw mih Awsxu bwiDAw - pNnw 320 - sbd sUcI - Gru bMDhu sc Drm kw gif QMmu AhlY ] Detroit Detroit Michigan 16th April 2011
SVSV107 ivSw - shj guPw mih Awsxu bwiDAw - pNnw 1383 - sbd sUcI  Gru bMDhu sc Drm kw gif QMmu AhlY ] Detroit Detroit Michigan 16th April 2011
SVSV108 ivSw - shj guPw mih Awsxu bwiDAw - pNnw 1179 - sbd sUcI  haumY rogu gieAw suKu pwieAw hir shij smwiD lgweIAY ] Detroit Detroit Michigan 17th April 2011
SVSV109 ivSw - shj guPw mih Awsxu bwiDAw - pNnw 1246 - sbd sUcI   hir AriQ jo Krcdy dyNdy suKu pwieAw ] Detroit Detroit Michigan 17th April 2011
SVSV110 ivSw - shj guPw mih Awsxu bwiDAw - pNnw 478 - sbd sUcI  hir kw iblovnw iblovhu myry BweI ] shij iblovhu jYsy qqu n jweI ] Detroit Detroit Michigan 09th July 2011
SVSV111 ivSw - shj guPw mih Awsxu bwiDAw - pNnw 1328 - sbd sUcI  bwbw min swcw muiK swcw khIAY qrIAY swcw hoeI ] Detroit Detroit Michigan 09th July 2011
SVSV112 ivSw - shj guPw mih Awsxu bwiDAw - pNnw 1090 - sbd sUcI  min vIcwir hir jpu kry hir drgh sIJY ] Detroit Detroit Michigan 10th July 2011
SVSV113 ivSw - shj guPw mih Awsxu bwiDAw - pNnw 1112 - sbd sUcI   mhil bulwieVIey iblmu n kIjY ] Anidnu rqVIey shij imlIjY ] Detroit Detroit Michigan 10th July 2011
SVSV114 ivSw - shj guPw mih Awsxu bwiDAw Aqy BrIAY miq pwpw kY sMig ] Ehu DopY nwvY kY rMig ] - pNnw 947 - sbd sUcI   siqguir imilAY sdw suKu ijs no Awpy myly soie ] Detroit Detroit Michigan 16th July 2011
SVSV115 ivSw - BrIAY miq pwpw kY sMig ] Ehu DopY nwvY kY rMig ] - pNnw 1313 - sbd sUcI   siB khhu muKhu hir hir hry hir hir hry hir bolq siB pwp lhogIAw] Detroit Detroit Michigan 16th July 2011
SVSV116 ivSw - BrIAY miq pwpw kY sMig ] Ehu DopY nwvY kY rMig ] - pNnw 1263 - sbd sUcI  siqguru hir hir nwmu idRVwvY ] hir bolhu gur ky isK myry BweI hir Baujlu jgqu qrwvY ] Detroit Detroit Michigan 17th July 2011
SVSV117 ivSw - BrIAY miq pwpw kY sMig ] Ehu DopY nwvY kY rMig ] - pNnw 156 - sbd sUcI   jnm jnm ky pwp krm ky kwtnhwrw lIjY ry ] Detroit Detroit Michigan 17th July 2011
SVSV118 ivSw - BrIAY miq pwpw kY sMig ] Ehu DopY nwvY kY rMig ] - pNnw 383 - sbd sUcI  Aink pwp myry prhirAw bMDn kwty mukq Bey ] DC Washington 23rd July 2011
SVSV119 ivSw - BrIAY miq pwpw kY sMig ] Ehu DopY nwvY kY rMig ] - pNnw 994 - sbd sUcI  ipCly gunh bKswie jIau Ab qU mwrig pwie ] DC Washington 24th July 2011
SVSV120 ivSw - BrIAY miq pwpw kY sMig ] Ehu DopY nwvY kY rMig ] - sbd sUcI  jw kau ismir Ajwmlu auDirE ginkw hU giq pweI ] DC Washington 24th July 2011
SVSV121 ivSw - BrIAY miq pwpw kY sMig ] Ehu DopY nwvY kY rMig ] - pNnw 710 - sbd sUcI  qum khIAq hO jgq gur suAwmI ] hm khIAq kiljug ky kwmI ] DC Washington 29th July 2011
SVSV122 ivSw - BrIAY miq pwpw kY sMig ] Ehu DopY nwvY kY rMig ] - pNnw 546 - sbd sUcI  "An kwey rwqiVAw vwt duhylI rwm ] pwp kmwvidAw qyrw koie n bylI rwm ] DC Washington 30th July 2011
SVSV123 ivSw - BrIAY miq pwpw kY sMig ] Ehu DopY nwvY kY rMig ] - pNnw 1213 - sbd sUcI  hm BUlh qum sdw ABUlw hm piqq qum piqq auDrIAw DC Washington 30th July 2011
SVSV124 ivSw - BrIAY miq pwpw kY sMig ] Ehu DopY nwvY kY rMig ] - pNnw 1142 - sbd sUcI  hrwmKor inrgux kau qUTw ] DC Washington 31th July 2011
SVSV125 ivSw - BrIAY miq pwpw kY sMig ] Ehu DopY nwvY kY rMig ] - pNnw 1294 - sbd sUcI  haumY durqu gieAw sBu nIkir ijau swbuin kwpru kirAw ] DC Washington 31th July 2011
SVSV126 ivSw - BrIAY miq pwpw kY sMig ] Ehu DopY nwvY kY rMig ] - pNnw 547 - sbd sUcI  haumY durqu gieAw sBu nIkir ijau swbuin kwpru kirAw ] Detroit Michigan 14th August 2011
SVSV127 ivSw - BrIAY miq pwpw kY sMig ] Ehu DopY nwvY kY rMig ] - pNnw 731 - sbd sUcI  hm mYlu Bry duhcwrIAw hir rwKhu AMgI AM|u ] Detroit Michigan 14th August 2011
SVSV128 ivSw - BrIAY miq pwpw kY sMig ] Ehu DopY nwvY kY rMig ] - pNnw 989 - sbd sUcI   bwbw mY krmhIx kUiVAwr ] nwmu n pwieAw qyrw AMDw Brim BUlw mnu myrw ] Detroit Michigan 19th August 2011
SVSV129 ivSw - BrIAY miq pwpw kY sMig ] Ehu DopY nwvY kY rMig ] - pNnw 687 - sbd sUcI  sMswru rogI nwmu dwrU mYlu lwgY sc ibnw ] Detroit Michigan 19th August 2011
SVSV130 ivSw - BrIAY miq pwpw kY sMig ] Ehu DopY nwvY kY rMig ] - pNnw 2 - sbd sUcI  suixAY dUK pwp kw nwsu ] Detroit Michigan 20th August 2011
SVSV130 ivSw - BrIAY miq pwpw kY sMig ] Ehu DopY nwvY kY rMig ] - pNnw 2 - sbd sUcI   suixAY dUK pwp kw nwsu ] Detroit Michigan 20th August 2011
SVSV131 ivSw - BrIAY miq pwpw kY sMig ] Ehu DopY nwvY kY rMig ] - pNnw 1348 - sbd sUcI   pwp krih pMcW ky bis ry ] qIriQ nwie khih siB auqry ] Detroit Michigan 20th August 2011
SVSV132 ivSw - BrIAY miq pwpw kY sMig ] Ehu DopY nwvY kY rMig ] - pNnw 727 - sbd sUcI   pwp krq sukicE nhI nh grbu invwirE ] Detroit Michigan 26th August 2011
SVSV133 ivSw - BrIAY miq pwpw kY sMig ] Ehu DopY nwvY kY rMig ] - pNnw 473 - sbd sUcI   pwpI isau qnu gifAw Qukw peIAw iqqu ] Detroit Michigan 26th August 2011
SVSV134 ivSw - BrIAY miq pwpw kY sMig ] Ehu DopY nwvY kY rMig ] - pNnw 616 - sbd sUcI   dyie ikvwV Aink pVdy mih pr dwrw sMig PwkY ] Detroit Michigan 27th August 2011
SVSV135 ivSw - BrIAY miq pwpw kY sMig ] Ehu DopY nwvY kY rMig ] - pNnw 1090 - sbd sUcI  APirE jg mih vrqdw pwpI isau lUJY ] Detroit Michigan 27th August 2011
SVSV136 ivSw - BrIAY miq pwpw kY sMig ] Ehu DopY nwvY kY rMig ] - pNnw 802 - sbd sUcI gwvqy auDrih suxqy auDrih ibnsih pwp Gnyry ] Detroit Michigan 2nd September 2011
SVSV137 ivSw - BrIAY miq pwpw kY sMig ] Ehu DopY nwvY kY rMig ] - pNnw 746 - sbd sUcI Bgqw kI tyk qUM sMqw kI Et qUM scw isrjnhwrw ] Detroit Michigan 2nd September 2011
SVSV138 ivSw - hir ky nwm ky ibAwpwrI - pNnw 1123 - sbd sUcI hir ky nwm ky ibAwpwrI ] Detroit Michigan 16th September 2011
SVSV139 ivSw - hir ky nwm ky ibAwpwrI - pNnw 166 - sbd sUcI lY qury saudwgrI saudwgru DwvY ] Detroit Michigan 24th September 2011
SVSV140 ivSw - hir ky nwm ky ibAwpwrI - pNnw 1219 - sbd sUcI DnvMq nwm ky vxjwry ] Detroit Michigan 24th September 2011
SVSV141 ivSw - hir ky nwm ky ibAwpwrI - pNnw 1265 - sbd sUcI hir Dnu bnjhu hir Dnu sMchu ijsu lwgq hY nhI cor ] Detroit Michigan 25th September 2011
SVSV142 ivSw - hir ky nwm ky ibAwpwrI - pNnw 880 - sbd sUcI rqnu jvyhru lwlu hir nwmw guir kwiF qlI idKlwieAw ] Ann Arbor Michigan 31st September 2011
SVSV143 ivSw - hir ky nwm ky ibAwpwrI - pNnw 5 - sbd sUcI Amul gux Amul vwpwr ] Amul vwpwrIey Amul BMfwr ] Ann Arbor Michigan 1st January 2012